nosyopsis

1 Ekim 2007 Pazartesi § 0

nosyon , kavram, fikir ~ Fr notion a.a. ~ Lat notio < Lat (g)noscere

opsis grek. görme, görüş

What's this?

You are currently reading nosyopsis at nosyopsis.

meta